آمار بازدید

فرم عضویت و مدارک لازم جهت عضویت

 

 

 

فرم درخواست عضویت در خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز

 

نام ...........................شناسه صنعتی...............................شناسه کسب و کار...................................................................

نام و نام نام خانوادگی ........................................................حقوقی                                 حقیقی                 کدملی        ............................................................

نوع شرکت:  سهامی خاص             سهامی عام           مسؤلیت محدود              تعاونی               سایر

 

نوع مالکیت:خصوصی                 دولتی             نیمه دولتی            امانی واستیجاری               سایر     

ظرفیت................................. نوع مجوز تولیدی.................................... تعداد پرسنل.......................................

موضوع فعالیت و انواع محصولات تولیدی:......................................................................................................

سابقه صادرات:    دارد                 ندارد                        نام کشور مقصد............................................

 

آدرس شرکت/کارخانه/واحد :....................................................................................................................

تلفن: ........................................................................فاکس: ...........................................................................

 

آدرس دفتر مرکزی:................................................................................................................................

تلفن: ............................................فاکس: ..................................................

 

 

آدرس سایت: ...................................................................................................                   آدرس ایمیل: .........................................................................................................

اینجانب...........................................................................به عنوان   ..................................................................به نمایندگی از طرف .....................................................................درخواست عضویت در خانه صنعت،معدن و تجارت استان البرز را دارم.

                                                                                                                        مهر و امضاء

                                                                                                                   

                                                                                                                                    تاریخ

 

اینجانب..............................................مدیرعامل شرکت ..............................................براساس ماده 102 قانون تجارت آقا/خانم.............................................................را بعنوان نماینده جهت انجام کلیه امور و شرکت در مجامع عمومی و عادی و فوق العاده بحضور معرفی می گردد.

شماره تماس رابط............................................................................................

 

 

انجمن صنایع همگن .............................................................

با سلام و احترام

بدینوسیله .............................................................................. .متقاضی عضویت در خانه صنعت استان جهت طی مراحل عضویت و تشکیل پرونده بحضور معرفی می گردند.

 

امضاء دبیر

 


 

مدارک عضویت اعضا (حقوقی):

1- یک برگ کپی صفحه اول شناسنامه و یک برگ کپی کارت ملی مدیرعامل

2-اصل وکپی فیش واریزی بابت حق عضویت سالیانه به مبلغ 5000,000 ریال به شماره حساب جاری

  0340063597 نزد بانک تجارت شعبه جهانشهر در وجه خانه صنعت،معدن و تجارت استان البرز

3- 4 قطعه عکس 3* 4 مدیرعامل

4- کپی جوار تأسیس / کپی پروانه بهره برداری

5-کپی آخرین روزنامه رسمی /کپی آگهی تغییرات

6- یک برگ کپی صفحه اول شناسنامه و یک برگ کپی کارت ملی اعضای هیئت مدیره

7-کپی دفترچه قرارداد و اسناد مالکیت

8-کپی اساسنامه شرکت


 مدارک عضویت اعضا (حقیقی):

1- یک برگ کپی صفحه اول شناسنامه و یک برگ کپی کارت ملی مدیرعامل

2-اصل وکپی فیش واریزی بابت حق عضویت سالیانه به مبلغ5000,000 ریال به شماره حساب جاری

  0340063597 نزد بانک تجارت شعبه جهانشهر در وجه خانه صنعت،معدن و تجارت استان البرز

3- 4 قطعه عکس 3* 4 مدیرعامل

4- کپی جواز تأسیس / کپی پروانه بهره برداری