هیئت مدیره

 

1- آقای احمد زارعی فرکوش به سمت رئیس هیئت مدیره
2- آقای یداله مالمیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
3- آقای مهدی کیهانی به سمت عضو هیئت مدیره
4- آقای محمد رضا میثمی فرد به سمت عضو هیئت مدیره
5- آقای احسان میوه جی به سمت عضو هیئت مدیره
6- آقای علی اصغر شهبازی به سمت عضو هیئت مدیره7- آقای رامین فتحی به سمت عضو اصلی و خزانه دار هیئت مدیره
8- آقای غلامرضا للگانی به سمت بازرس اصلی 
9- آقای سیامک ثابت به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره
آقای فریبرز حسینی به سمت عضو علی البدل-10
11- آقای بردیا فرزام فر به سمت بازرس علی البدل