آمار بازدید

هیئت مدیره

 

 1- آقای احمد زارعی فرکوش به سمت رئیس هیئت مدره 
..............................................................................
2 - آقای یداله مالمیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
....................................................................................    

3- آقای مهدی کیهانی به سمت عضو هیئت مدیره

...................................................................................................4- آقای محمد رضا میثمی فرد به سمت عضو هیئت مدیره

......................................................................................... 5 - آقای دکتر احسان میوه چی به سمت عضو هیئت مدیره 
................................................................................................

 6 - آقای رامین فتحی به سمت عضو هیئت مدیره 

...................................................................................... 7 - آقای علی اصغر شهبازی به سمت عضو هیئت مدیره 
...................................................................................................
  8 - آقای غلامرضا للگانی به سمت بازرس اصلی 
...................................................................................................